pilot brewing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pilot brewing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pilot brewing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pilot brewing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pilot brewing

    * kinh tế

    sự nấu bia thí điểm