international atomic energy agency nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

international atomic energy agency nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm international atomic energy agency giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của international atomic energy agency.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • international atomic energy agency

    the United Nations agency concerned with atomic energy

    Synonyms: IAEA

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).