ignition tube nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ignition tube nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ignition tube giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ignition tube.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ignition tube

    * kỹ thuật

    vật lý:

    ống phát tia lửa