ignition hazard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ignition hazard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ignition hazard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ignition hazard.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ignition hazard

    * kỹ thuật

    nguy cơ bốc cháy