ignition keyhole nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ignition keyhole nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ignition keyhole giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ignition keyhole.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ignition keyhole

    * kỹ thuật

    lỗ khóa công tắc