ignition center nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ignition center nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ignition center giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ignition center.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ignition center

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    điểm chết đánh lửa