ignition device nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ignition device nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ignition device giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ignition device.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ignition device

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    dụng cụ đánh lửa