ignition interlock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ignition interlock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ignition interlock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ignition interlock.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ignition interlock

    Similar:

    interlock: a device that prevents an automotive engine from starting

    car theives know how to bypass the ignition interlock

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).