ignition harness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ignition harness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ignition harness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ignition harness.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • ignition harness

  * kỹ thuật

  dây dẫn lửa

  ngòi đốt

  giao thông & vận tải:

  cuộn dây đánh lửa

  hóa học & vật liệu:

  dây đốt