ignition file nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ignition file nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ignition file giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ignition file.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ignition file

    * kỹ thuật

    ô tô:

    cái dũa vít lửa