ignition arch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ignition arch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ignition arch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ignition arch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ignition arch

    * kỹ thuật

    vòm chịu lửa

    vòm chống cháy