ignition heat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ignition heat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ignition heat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ignition heat.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ignition heat

    * kỹ thuật

    nhiệt bốc cháy

    nhiệt lượng bốc cháy