ignition angle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ignition angle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ignition angle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ignition angle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ignition angle

    * kỹ thuật

    góc đánh lửa