ignition chamber nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ignition chamber nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ignition chamber giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ignition chamber.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ignition chamber

    * kỹ thuật

    buồng cháy

    buồng đốt