ignition time nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ignition time nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ignition time giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ignition time.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ignition time

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    thời gian mồi