ignition pattern nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ignition pattern nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ignition pattern giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ignition pattern.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ignition pattern

    * kỹ thuật

    ô tô:

    dạng xung đánh lửa