ignition experiment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ignition experiment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ignition experiment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ignition experiment.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ignition experiment

    * kỹ thuật

    vật lý:

    thí nghiệm đánh lửa

    thí nghiệm mồi