ignition components nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ignition components nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ignition components giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ignition components.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ignition components

    * kỹ thuật

    bộ đánh lửa

    toán & tin:

    độ đánh lửa