ignition limits nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ignition limits nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ignition limits giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ignition limits.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ignition limits

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    giới hạn bốc cháy