ignition cam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ignition cam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ignition cam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ignition cam.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ignition cam

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    cam đánh lửa