ignition camshaft nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ignition camshaft nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ignition camshaft giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ignition camshaft.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ignition camshaft

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    trục cam đánh lửa