ignition module nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ignition module nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ignition module giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ignition module.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ignition module

    * kỹ thuật

    ô tô:

    cụm điều khiển đánh lửa