ignition quality nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ignition quality nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ignition quality giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ignition quality.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ignition quality

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    chất lượng/khả năng đánh lửa