ignition retard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ignition retard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ignition retard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ignition retard.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ignition retard

    * kỹ thuật

    ô tô:

    sự đánh trễ lửa