ignition generator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ignition generator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ignition generator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ignition generator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ignition generator

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    đynamô đánh lửa