ignition lead nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ignition lead nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ignition lead giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ignition lead.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ignition lead

    * kỹ thuật

    dây cao áp

    dây phin