ignition burner nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ignition burner nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ignition burner giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ignition burner.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ignition burner

    * kỹ thuật

    mỏ đốt

    xây dựng:

    mỏ hàn cháy