ignition cable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ignition cable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ignition cable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ignition cable.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ignition cable

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    dây đánh lửa

    dãy đốt