ignition, point nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ignition, point nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ignition, point giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ignition, point.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ignition, point

    * kỹ thuật

    điểm đánh lửa