ignition setting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ignition setting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ignition setting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ignition setting.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ignition setting

    * kỹ thuật

    sự điều chỉnh đánh lửa

    sự định thời đánh lửa