ignition source nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ignition source nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ignition source giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ignition source.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ignition source

    * kỹ thuật

    nguồn để bắt lửa