ignition promoter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ignition promoter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ignition promoter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ignition promoter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ignition promoter

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    chất xúc tiến cháy