form type nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

form type nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm form type giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của form type.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • form type

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    dạng giấy in

    kiểu giấy in