formerly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

formerly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm formerly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của formerly.

Từ điển Anh Việt

 • formerly

  /'fɔ:məli/

  * phó từ

  trước đây, thuở xưa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • formerly

  Similar:

  once: at a previous time;

  at one time he loved her

  her erstwhile writing

  she was a dancer once

  Synonyms: at one time, erstwhile, erst