formater nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

formater nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm formater giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của formater.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • formater

    * kỹ thuật

    bộ khuôn