form 10-k nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

form 10-k nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm form 10-k giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của form 10-k.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • form 10-k

    * kinh tế

    mẫu 10-k