formable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

formable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm formable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của formable.

Từ điển Anh Việt

  • formable

    * tính từ

    có thể cấp hình thức