forms of nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

forms of nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm forms of giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của forms of.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • forms of

    * kỹ thuật

    biểu mẫu