formalist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

formalist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm formalist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của formalist.

Từ điển Anh Việt

  • formalist

    /'fɔ:məlist/

    * danh từ

    người theo chủ nghĩa hình thức