form nail nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

form nail nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm form nail giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của form nail.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • form nail

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đinh ván khuôn