form shim nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

form shim nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm form shim giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của form shim.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • form shim

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    tấm đệm khuôn