formalize nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

formalize nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm formalize giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của formalize.

Từ điển Anh Việt

 • formalize

  /'fɔ:məlaiz/ (formalise) /'fɔ:məlaiz/

  * ngoại động từ

  nghi thức hoá, trang trọng hoá

  chính thức hoá

  làm thành hình thức chủ nghĩa

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • formalize

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  hình thức hóa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • formalize

  make formal or official

  We formalized the appointment and gave him a title

  Synonyms: formalise

  Similar:

  validate: declare or make legally valid

  Synonyms: formalise

  Antonyms: invalidate