formica nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

formica nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm formica giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của formica.

Từ điển Anh Việt

 • formica

  * danh từ

  phoocmica

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • formica

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  phoocmica

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • formica

  any of various plastic laminates containing melamine

  type genus of the Formicidae

  Synonyms: genus Formica