formative nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

formative nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm formative giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của formative.

Từ điển Anh Việt

 • formative

  /'fɔ:mətiv/

  * tính từ

  để hình thành, để tạo thành

  (ngôn ngữ học) để cấu tạo (từ)

 • formative

  hình thành

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • formative

  * kỹ thuật

  hình thành

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • formative

  minimal language unit that has a syntactic (or morphological) function

  capable of forming new cells and tissues

  a formative zone in developing bone

  forming or capable of forming or molding or fashioning

  a formative influence

  a formative experience

  Synonyms: shaping, plastic