formative osteitis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

formative osteitis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm formative osteitis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của formative osteitis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • formative osteitis

    * kỹ thuật

    y học:

    bệnh xương đặc