formation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

formation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm formation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của formation.

Từ điển Anh Việt

 • formation

  /fɔ:'meiʃn/

  * danh từ

  sự hình thành, sự tạo thành, sự lập nên

  the formation of character: sự hình thành tính nết

  hệ thống tổ chức (xã hội), cơ cấu

  (quân sự) sự bố trí quân sự, sự dàn quân; đội hình (máy bay)

  (địa lý,ddịa chất) thành hệ

  (ngôn ngữ học) sự cấu tạo (từ)

 • formation

  sự hình thành, cấu tạo

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • formation

  * kinh tế

  sự tạo hình

  * kỹ thuật

  cấu tạo

  mặt đường đất

  sự tạo thành

  vỉa

  y học:

  chất cấu tạo

  sự hình thành

  giao thông & vận tải:

  đội hình

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • formation

  an arrangement of people or things acting as a unit

  a defensive formation

  a formation of planes

  the act of fabricating something in a particular shape

  Synonyms: shaping

  a particular spatial arrangement

  natural process that causes something to form

  the formation of gas in the intestine

  the formation of crystals

  the formation of pseudopods

  creation by mental activity

  the formation of sentences

  the formation of memories

  Similar:

  constitution: the act of forming or establishing something

  the constitution of a PTA group last year

  it was the establishment of his reputation

  he still remembers the organization of the club

  Synonyms: establishment, organization, organisation

  geological formation: (geology) the geological features of the earth