form 3 nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

form 3 nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm form 3 giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của form 3.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • form 3

    * kinh tế

    mẫu 3