formamide nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

formamide nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm formamide giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của formamide.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • formamide

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    focmamit