form code nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

form code nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm form code giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của form code.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • form code

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    mã dạng