formality nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

formality nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm formality giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của formality.

Từ điển Anh Việt

 • formality

  /fɔ:'mæliti/

  * danh từ

  sự theo đúng quy cách, sự theo đúng thủ tục

  the comply with all the necessary formalities: làm đầy đủ những thủ tục cần thiết

  nghi lễ, nghi thức, thủ tục, lề thói; sự trang trọng

  tính cách hình thức

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • formality

  * kinh tế

  thể thức

  thủ tục

  * kỹ thuật

  biểu mẫu

  hình thức

  khổ

  khuôn thức

  nghi thức

  quy cách

  thủ tục

  xây dựng:

  thể thức

  tính hình thức

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • formality

  a requirement of etiquette or custom

  a mere formality

  Synonyms: formalities

  a manner that strictly observes all forms and ceremonies

  the formality of his voice made the others pay him close attention

  Synonyms: formalness

  Antonyms: informality

  compliance with formal rules

  courtroom formality